Con bê lông vàng
Cổ loang màu trắng
Bước đi liến thoắng
Miệng cứ: bê... ê!

Ơ kìa! Con bê
Đi qua vườn ớt
Nhìn sau nhìn trước
Đi vào vườn cà
Đi vào đi ra
Đi tìm mẹ nó!

Vấp cọc đau quá
Nó ngã lăn kềnh!
Nó nhìn chung quanh
"Bê... ê" gọi mẹ...
Chung quanh vắng vẻ
Chẳng thấy mẹ đâu!

Nó lại đứng lên
Đi vào vườn ớt
Nhìn sau nhìn trước
Đi vào vườn cà
Đi vào đi ra
Vượt qua đồi cỏ

Thấy cái hoa nở
Nó bước lại gần
Nó đứng tần ngần
Mũi kề, hít hít!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]