mưa sa gió táp
tiêu điều bò cạp
chó pháp ngáp dài
nhớ nai hy lạp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]