35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:56

示眾

世間宜妄不宜真,
真妄之心亦是塵。
要得一高超彼岸,
好參童子面前人。

 

Thị chúng (I)

Thế gian nghi vọng bất nghi chân,
Chân vọng chi tâm diệc thị trần.
Yếu đắc nhất cao siêu bỉ ngạn,
Hiếu tham đồng tử diện tiền nhân.

 

Dịch nghĩa

Thế gian ưu dối không ưa thực,
Cái tâm thực hay dối cũng đều là bụi cả!
Nếu muốn vượt lên cao sang bờ bên kia,
Hãy hỏi đứa trẻ thơ ở ngay trước mặt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

"Dối" ưa "thực" ghét, ấy trò đời,
Thực dối tâm kia, bụi cả thôi.
Muốn nhảy cho cao sang bến nọ,
Hỏi xem con trẻ, có như lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thế gian ưa giả chẳng ưa chân
Cái tâm chân giả cũng bụi trần
Muốn vượt lên cao sang bờ nọ
Trẻ thơ trước mặt hỏi ân cần.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Người đời ưa giả chẳng ưa chân
Chân giả tâm kia cũng bụi trần
Muốn vượt cao sang bờ giải thoát
Ngây thơ lời trẻ khỏi đâu tầm.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thực ghét, dối ưa vốn thói đời
Chân tâm thực dối bụi hồng thôi
Lên cao muốn vượt sang bờ ấy
Hỏi trẻ con xem ắt trả lời

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Xem lại từ

Trong ngữ lục thiền tông có câu: 海底金烏天上日,眼中童子面前人。 Có chỗ lại ghi: 水底金烏天上日。眼中瞳子面前人。Từ 童子 dùng như 瞳子, nghĩa là con ngươi mắt.  Hai câu thơ có nghĩa: Bóng mặt trời dưới nước (chính là) vầng mặt trời trên hư không, (hình ảnh hiện ra nơi) con ngươi trong mắt (chính là) người trước mặt. Thấu rõ đâu thật đâu hư.
- Trong bài thơ Ngài Tuệ Trung dùng ngắn gọn nên chỉ nói: 童子面前人, nói đủ phải là: 眼中童子面前人.
Đại ý: Nếu muốn vượt lên cao sang bờ bên kia, hãy tham cứu thấu hiểu ý nghĩa câu: (hình ảnh hiện ra nơi) con ngươi trong mắt (chính là) người trước mặt.

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế gian ưu dối thực khôn ưa,
Thực dối cái tâm cũng bụi thừa!
Nếu muốn vượt cao bờ phía nọ,
Hỏi ngay trước mặt trẻ thơ thưa.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Người đời ưa dối chẳng ưa ngay,
Ngay dối cũng là hạt bụi bay.
Muốn đến bên kia bờ bến giác,
Hãy trông đứa trẻ gặp hằng ngày.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Người đời ưa vọng chẳng ưa chân
Chân vọng tâm kia cũng là trần.
Cốt muốn nhảy thẳng lên bờ ấy
Hãy tham đồng tử đang có đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Thế gian thích vọng chẳng ưa chân
Tâm vọng hay chân cũng bụi trần
Cốt được cao siêu qua bờ ấy
Khéo tham Đồng Tử thấy tiền nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời