30/09/2023 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị chúng (I)
示眾

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:56

 

Nguyên tác

世間宜妄不宜真,
真妄之心亦是塵。
要得一高超彼岸,
好參童子面前人。

Phiên âm

Thế gian nghi vọng bất nghi chân,
Chân vọng chi tâm diệc thị trần.
Yếu đắc nhất cao siêu bỉ ngạn,
Hiếu tham đồng tử diện tiền nhân.

Dịch nghĩa

Thế gian ưu dối không ưa thực,
Cái tâm thực hay dối cũng đều là bụi cả!
Nếu muốn vượt lên cao sang bờ bên kia,
Hãy hỏi đứa trẻ thơ ở ngay trước mặt.

Bản dịch của Huệ Chi

"Dối" ưa "thực" ghét, ấy trò đời,
Thực dối tâm kia, bụi cả thôi.
Muốn nhảy cho cao sang bến nọ,
Hỏi xem con trẻ, có như lời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thị chúng (I)