144.43
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 10:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 12:56

萬事歸如

從無現有有無通,
有有無無畢竟同。
煩惱菩提元不二,
真如妄念總皆空。
身如幻鏡業如影,
心若清風性若蓬。
休問死生魔與佛,
眾星拱北水潮東。

 

Vạn sự quy như

Tòng vô hiện hữu, hữu vô thông,
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng.
Phiền não bồ đề nguyên bất nhị,
Chân như vọng niệm tổng giai không.
Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh,
Tâm nhược thanh phong tính nhược bồng.
Hưu vấn tử sinh ma dữ Phật,
Chúng tinh củng bắc thuỷ triều đông.

 

Dịch nghĩa

Từ “không” mà hiện ra “có”, “có” với “không” thông suốt,
Có có, không không rốt cuộc là đồng nhất.
Phiền não và bồ-đề vốn chẳng phải là hai,
Chân như và vọng niệm hết thảy đều là không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” như gió mát, “tính” như cỏ hồng.
Thôi đừng hỏi sống, chết, ma và Phật nữa,
Các ngôi sao đều hướng về Bắc, nước vẫn chảy về Đông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hữu vô, vô hữu trùng trùng
Có, không rốt lại thảy cùng như nhau
Bồ đề, phiền não khác đâu
Chân như, vọng niệm cũng màu hư không
Thân: gương ảo, nghiệp: bóng lồng
Tâm: gió mát, tính: cỏ bồng mà suy
Tử-sinh, ma-Phật hỏi chi
Sao chầu phương Bắc, nước thì xuôi Đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Từ “không” hiện “có”, “có” “không” thông,
Có có, không không, rốt cuộc chung.
Phiền não, bồ đề nguyên chẳng khác,
Chân như, vọng niệm thảy đều không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” tựa gió lành, “tính” tựa bồng.
Đừng hỏi tử sinh, ma với Phật,
Muôn sao hướng Bắc, nước về Đông.


Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Từ không hiện có, có cũng không
Có có không không lại tương đồng
Phiền não Bồ đề hai chẳng phải
Chân như Vọng niệm thảy đều không
Thân như gương ảo Nghiệp như ảnh
Tâm là gió thanh Tính cỏ bồng
Đừng hỏi tử sinh ma và Phật
Sao chầu Bắc đẩu nước triều đông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ “không” hiện “có”, “có” như “không”,
Có có, không không rốt nhất đồng.
Phiền não, bồ-đề hai chẳng phải,
Chân như, vọng niệm thảy đều không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” tựa gió lành, “tính” cỏ bồng.
Đừng hỏi tử, sinh, ma với Phật,
Vạn sao về Bắc, nước về Đông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Từ không hoá có, có-không thông,
Có-có không-không rốt cuộc đồng.
Phiền não, bồ đề đều chỉ một,
Chân như, vọng niệm thảy bằng không.
Thân tày gương ảo, nghiệp - bong bóng,
Tâm tựa gió reo, tính - cỏ hồng.
Đừng hỏi Phật, ma và chết, sống,
Ngôi sao ngược bắc, nước xuôi đông.

15.00
Trả lời