24/09/2021 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn sự quy như
萬事歸如

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 10:57

 

Nguyên tác

從無現有有無通,
有有無無畢竟同。
煩惱菩提元不二,
真如妄念總皆空。
身如幻鏡業如影,
心若清風性若蓬。
休問死生魔與佛,
眾星拱北水潮東。

Phiên âm

Tòng vô hiện hữu, hữu vô thông,
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng.
Phiền não bồ đề nguyên bất nhị,
Chân như vọng niệm tổng giai không.
Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh,
Tâm nhược thanh phong tính nhược bồng.
Hưu vấn tử sinh ma dữ Phật,
Chúng tinh củng bắc thuỷ triều đông.

Dịch nghĩa

Từ “không” mà hiện ra “có”, “có” với “không” thông suốt,
Có có, không không rốt cuộc là đồng nhất.
Phiền não và bồ-đề vốn chẳng phải là hai,
Chân như và vọng niệm hết thảy đều là không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” như gió mát, “tính” như cỏ hồng.
Thôi đừng hỏi sống, chết, ma và Phật nữa,
Các ngôi sao đều hướng về Bắc, nước vẫn chảy về Đông.

Bản dịch của Trúc Thiên

Từ “không” hiện “có”, “có” “không” thông,
Có có, không không, rốt cuộc chung.
Phiền não, bồ đề nguyên chẳng khác,
Chân như, vọng niệm thảy đều không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” tựa gió lành, “tính” tựa bồng.
Đừng hỏi tử sinh, ma với Phật,
Muôn sao hướng Bắc, nước về Đông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Vạn sự quy như