35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
10 bài trả lời: 8 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:40

見解

見解呈見解,
自揘目作怪。
揘目作怪了,
明明常自在。

 

Kiến giải

Kiến giải trình kiến giải,
Tự niết mục tác quái.
Niết mục tác quái liễu,
Minh minh thường tự tại.

 

Dịch nghĩa

Trình bày rõ ràng những điều trông thấy,
Là tự mình ấn tay vào mắt, làm cho mắt nhìn thành kỳ quái.
Ấn tay vào mắt làm chuyện kỳ quái xong,
Sự sáng suốt lại trở lại trường tồn tự tại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Kiến giải bày kiến giải,
Như dụi mắt làm quái.
Dụi mắt làm quái rồi,
Sáng sủa thường tự tại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Kiến giải trình kiến giải
Như dụi mắt hiện quái*
Dụi mắt hiện quái xong
Sáng suốt thường tự tại.


* Quái: Hoa đóm, đom đóm mắt.
Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhất Nguyên

Còn mang tâm kiến giải tức thuộc pháp sinh diệt, lại mang ra trình bày chỗ thấy biết về đạo "vô sinh" tức pháp bất sinh bất diệt. Dù chỉ bày được, cũng chỉ là được cái bóng dáng của nó chứ không phải cái thật, cũng như thấy hoa đóm trong hư không dường như có, nhưng là giả có.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ khuyết

見解呈見解,
自捏目作怪,
捏目作怪,
明明常自在.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trình bày điều mình thấy;
Dụi mắt trông kỳ quái
Mắt dụi thấy quái xong
Mắt sáng ngay trở lại

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Những điều trông thấy rõ trình bày,
Là tự ấn mắt quái lạ thay!
Ấn mắt làm xong chuyện quái dị,
Trường tồn sáng suốt trở về ngay.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Nhận Thức
Nhận ra lộ thức giải
Tự kích hoạt tầm quái
Lĩnh hội tầm quái thông
Tuệ sáng nên thoải mái.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Những điều trông thấy rõ bày,
Tự tay ấn mắt lạ thay sự đời!
Làm xong chuyện quái dị rồi,
Trường tồn sáng suốt lại hồi về ngay.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ý Ly

Thấy rồi diễn giải mười mươi  
Khác gì tự chọc con ngươi lộn tròng
Bỏ tay khi chọc mắt xong
Con ngươi trở lại sáng trong vốn là

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Kiến giải trình kiến giải
Tợ ấn mắt làm quái
Ấn mắt làm quái rồi
Rõ ràng thường tự tại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời