29/03/2023 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến giải
見解

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:40

 

Nguyên tác

見解呈見解,
自揘自作怪。
揘目作怪了,
明明常自在。

Phiên âm

Kiến giải trình kiến giải,
Tự niết mục tác quái.
Niết mục tác quái liễu,
Minh minh thường tự tại.

Dịch nghĩa

Trình bày rõ ràng những điều trông thấy,
Là tự mình ấn tay vào mắt, làm cho mắt nhìn thành kỳ quái.
Ấn tay vào mắt làm chuyện kỳ quái xong,
Sự sáng suốt lại trở lại trường tồn tự tại.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Kiến giải bày kiến giải,
Như dụi mắt làm quái.
Dụi mắt làm quái rồi,
Sáng sủa thường tự tại.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Kiến giải