Thanh Hư động. Động Thanh Hư
Một màu mây nõn. Nõn như trăng mài

Đồi thông nắng. Gió thông cài
Tiếng đàn ai oán. Oán ai ngân già

Người từ bảng lảng sương sa
Mà hồn lay động hồn ta trong Người...


Côn Sơn, 7. 2005

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012