Ai lên ải Bắc ngày xưa ấy
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường
Hôm nay biên giới mùa xuân dậy
Núi trắng hoa mơ cờ đỏ đường...


1957

Thăm Mục Nam Quan, lại nhớ Nguyễn Trãi ngày xưa tiễn chân cha đi đày qua biên giới.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]