Ai đứng bên thềm đón nắng hanh
Gió mong ai đến khẽ rung mành
Đôi con sóc nhỏ trên cành rậm
Lướt thướt đuôi bông nhảy ríu cành

Thu đến... ừ thu đến nõn trời
Lá vàng như nấc mỗi lần rơi
Đâu còn lửa hạ vùi trong đất
Ai hát lời ai nguội giữa lời

Dắt nét thu đi chạm mắt ai
Trong veo đôi mắt ngóng chi hoài
Thấp thó màu đông về bên cửa
Tình vàng hồ dễ có phôi phai?...


Thu, 1999

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012