Sự nghiệp văn chương thảy sáng ngời
Thế mà oan lạ đến như chơi
Ngậm ngùi nhớ lại lời ông dạy
“Tâm địa chi hơn bàn để đời”


1969

Nguồn: Thơ từ Trường Quốc học Huế (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1996