Sự nghiệp văn chương thảy sáng ngời
Thế mà oan lạ đến như chơi
Ngậm ngùi nhớ lại lời ông dạy
“Tâm địa chi hơn bàn để đời”


1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]