Tài tuy cao tuổi thua họ Giả
Sao cô hồn sớm ngả sông ly?
Đóm trước màn, người đã đi
Trăng soi đài vắng hạc quy tiên rồi

tửu tận tình do tại