Than ôi hồn chừ yểu điệu phong ty (tư),
Chính lòng vua chừ nước Sở Phàn ky (cơ).
Giữ đạo vợ chừ bến Ngu Tương phi,
Nhớ vua không quên chừ vĩnh biệt hương vi.
Vì vua thác oan chừ hồn tan thuỷ mi,
Bể khơi mông mênh chừ kiếp khác bao thì ?
Mặt ngọc xa cách chừ tài hợp khó kỳ,
Nhớ lại đức tốt chừ lòng ta y hi.
Xem lại giấy mực chừ giọt lệ lâm ly,
Số mệnh đã định chừ trời kia không vì.
Vì đâu nên nỗi chừ lỗi trầm khó tỳ (từ),
Than ôi thương thay chừ hồn bỏ trẫm đi.
Nếu ở trên trời chừ như chim kia dực phi,
Nếu ở dưới đất chừ như cây liên lý chi.
Hồn hiu quạnh chừ không chốn y qui,
Hồn có thiêng chừ cùng trẫn truy tuỳ.
Hồn phảng phất chừ giữ nơi biên thuỳ,
Thương thay hồn chừ hưởng chén quỳnh chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.