Liễu ngậm sương trước nhà Tô Tiểu
Trời nước xanh cát ấm ngày trong
Hạnh my thành rượu nghi xuân
Trái du nở những đồng tiền cười khang
Bờ dương xanh phủ đường kỵ mã
Hoa rơi làm hồng cả thuyền câu
Đỗ quyên không giải hết sầu
Một năm như đã tận màu xuân xanh

tửu tận tình do tại