Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 09/08/2014 22:50 bởi tôn tiền tử
Trịnh Diễm 鄭琰 tự Hàn Khanh 翰卿, người huyện Mân, Phúc Châu, sống vào năm Vạn Lịch đời Minh.