渼陂

昔事東流去不迴,
春深獨向渼陂來。
山前別業依然在,
雨裏梨花寂寞開。
卻展漁絲無野艇,
舊題詩句沒蒼苔。
潸然四顧難消遣,
只有佯狂泥酒杯。

 

Mỹ Bi

Tích sự đông lưu khứ bất hồi,
Xuân thâm độc hướng Mỹ Bi lai.
Sơn tiền biệt nghiệp y nhiên tại,
Vũ lý lê hoa tịch mịch khai.
Khước triển ngư ty vô dã đĩnh,
Cựu đề thi cú một thương đài.
San nhiên tứ cố nan tiêu khiển,
Chỉ hữu dương cuồng nê tửu bôi.


Mỹ Bi ở tại phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn 1 dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chuyện cũ trôi đông chẳng vãn hồi,
Một mình xuân tới Mỹ Bi chơi.
Núi cao, nhà cũ còn trơ vậy,
Mưa rắc, hoa lê nở thắm rồi.
Gỡ mối tơ câu, thuyền chẳng có,
Tìm bài thơ cũ, dấu rêu dày.
Lệ rơi không lấy gì tiêu giải,
Chỉ rượu là còn mấy chén thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuyện cũ xuôi đông không trở lại
Một mình xuân muộn tới Mỹ Bi
Trước non biệt thự nguyên xi
Trong mưa lặng lẽ hoa lê nở đầy
Gỡ dây câu thuyền chài đâu có
Câu thơ xưa giờ đã rêu phong
Khó tiêu khiển, lệ đoanh tròng
Chỉ còn chén rượu giả khùng uống say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trôi đông chuyện cũ chẳng quay về
Xuân muộn một mình đến Mỹ Bi.
Như cũ nhà riêng ngay trước núi
Quạnh hiu mưa tưới khóm hoa lê.
Gỡ dây tơ lưới không thuyền cá
Chìm đắm rong rêu mấy cựu thi.
Lệ rớt bốn bề đâu giải muộn
Chỉ còn uống rượu giả cuồng si.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuyện cũ trôi đông chẳng vãn hồi,
Mỹ Bi một hướng xuân về chơi.
Núi cao, nhà nghỉ còn trơ vậy,
Mưa đậm, hoa lê lặng nở hoa.
Gỡ mối tơ câu, không thuyền nhỏ,
Tìm bài thơ cũ, khuất rêu dày.
Lệ rơi không lấy gì tiêu khiển,
Chỉ rượu còn đây mấy chén thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời