30/05/2024 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỹ Bi
渼陂

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2008 09:09

 

Nguyên tác

昔事東流去不迴,
春深獨向渼陂來。
山前別業依然在,
雨裏梨花寂寞開。
卻展漁絲無野艇,
舊題詩句沒蒼苔。
潸然四顧難消遣,
只有佯狂泥酒杯。

Phiên âm

Tích sự đông lưu khứ bất hồi,
Xuân thâm độc hướng Mỹ Bi lai.
Sơn tiền biệt nghiệp y nhiên tại,
Vũ lý lê hoa tịch mịch khai.
Khước triển ngư ty vô dã đĩnh,
Cựu đề thi cú một thương đài.
San nhiên tứ cố nan tiêu khiển,
Chỉ hữu dương cuồng nê tửu bôi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chuyện cũ trôi đông chẳng vãn hồi,
Một mình xuân tới Mỹ Bi chơi.
Núi cao, nhà cũ còn trơ vậy,
Mưa rắc, hoa lê nở thắm rồi.
Gỡ mối tơ câu, thuyền chẳng có,
Tìm bài thơ cũ, dấu rêu dày.
Lệ rơi không lấy gì tiêu giải,
Chỉ rượu là còn mấy chén thôi.
Mỹ Bi ở tại phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn 1 dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Mỹ Bi