Đài cao ngay vũng xanh,
Tháng sáu ngày lạnh giá.
Lau sậy trông xác xơ,
Trời nước mãi cùng gá.
Thấy mới mắt chăm chăm,
Nhận cần lòng vốn đã.
Người cá nhận theo hình,
Ghe chài xa thấy rõ.
Chung Nam phẳng nhẵn xanh,
Bạch Các bóng nghiêng ngả.
Ngạo nghễ càng sáng ngời,
Lên cao hưởng ít quá.
Trịnh, Nghiêm thẹn vào đời,
Trương, Bính khen xuất thế.
Đời coi khinh ngựa nòi,
Ta cam phận cóc cá.
Quay về thói khá nhanh,
Giữ khoái việc chớ vớ.
Thân lui há chờ quan,
Già đến giữ tĩnh khổ.
Huống vốn đủ ấu sen,
Lại đánh nóc rơm cỏ.
Theo đây đủ thuyền con,
Quanh năm ngắm cảnh lạ.

tửu tận tình do tại