Một dải sông dài không hiểm trở,
Nhờ người chống chọi có mưu sâu.
Hữu biên chuẩn bị nhiều cung nỏ,
Tả ngạn nên dàn bọn dũng mâu.
Trông đợi ở tài khanh sắp đặt,
Nhớ cho lương thiếu, giặc ong bầu.
Phúc Thành ngựa trạm luôn thông tín,
Nguy biến tiên hoàng chẳng ít đâu!

tửu tận tình do tại