Mài gươm!
       Gươm khuyết bao giờ?
Cắm chuôi gươm gỉ trước mồ trượng phu
Cảm hoài khí tiết thiên thu
Ngâm câu thế sự du du... lệ nhoà
Lão hà! Ôi... nại lão hà!
Mày râu vô mệnh hoá ra tầm thường
Cúi đầu trả lại chuôi gươm
Trăng tà đá khuyết mài suông nỗi lòng!


4-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]