21/05/2024 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Đặng tướng quân
遺鄧將軍

Tác giả: Trần Trùng Quang Đế - 陳重光帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 14:21

 

Nguyên tác

一帶江流非是險,
而能悍禦亦依人。
右边宜用多弓箭,
左岸須防大勇軍。
全倚于卿神設定,
欠粮當識賊蜂群。
福城馬站常通信,
前日先皇幾度迍。

Phiên âm

Nhất đới giang lưu phi thị hiểm,
Nhi năng hãn ngự diệc y nhân.
Hữu biên nghi dụng đa cung tiễn,
Tả ngạn tu phòng đại dũng quân.
Toàn ỷ vu khanh thần thiết định,
Khiếm lương đương thức tặc phong quần.
Phúc thành mã trạm thường thông tín,
Tiền nhật tiên hoàng kỷ độ truân.

Dịch nghĩa

Một dải sông dài không phải là hiểm trở,
Tất thảy là nhờ sự chống chọi của ngời.
Bên hữu sông bố trí nhiều quân cung nỏ,
Phía tả ngạn chuẩn bị bọn cầm mâu khoẻ mạnh.
Trông hết vào tài bố phòng khéo léo của khanh,
Nhớ rằng thiếu lương ăn, mà giặc đông như đám ong bầu.
Tại Phúc Thành có ngựa trạm cần phải thông tin tức,
Trước đây các tiên hoàng cũng đã có phen gặp nguy biến.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Một dải sông dài không hiểm trở,
Nhờ người chống chọi có mưu sâu.
Hữu biên chuẩn bị nhiều cung nỏ,
Tả ngạn nên dàn bọn dũng mâu.
Trông đợi ở tài khanh sắp đặt,
Nhớ cho lương thiếu, giặc ong bầu.
Phúc Thành ngựa trạm luôn thông tín,
Nguy biến tiên hoàng chẳng ít đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Trùng Quang Đế » Di Đặng tướng quân