Nịnh vợ tới hàng "nhất phẩm" thì đụng nóc nhà roài! hahaha. "Đệ nhất phu nhân" của "đệ nhất ăn chơi".