Rương xe, chìa khoá em cầm,
Giang sơn em gánh, nợ nần em lo.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)