Tập thơ Thơ gửi cho thơ (thơ, NXB Văn hoá Thông tin, 1999).