Đọc Phạm Tiến Duật

Viễn chinh mà có lúc
Cứ ngỡ là... viễn du
Chuông chùa ai thổn thức
Mới hay buồn thiên thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]