Đọc Phạm Tiến Duật

Viễn chinh mà có lúc
Cứ ngỡ là... viễn du
Chuông chùa ai thổn thức
Mới hay buồn thiên thu


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999