I

Hình như là tiếng sáo
Sinh ra trước mũi tên
Hình như là ngọn giáo
Sinh ra sau cây đàn

II

Thời gian trôi kiếp lục bình
Từ trồng hoa chẳng biết mình về đâu!
Một hôm thấy một cây cầu
Và ai với bóng sông sâu một mình


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999