Trông lối thiên thai rõ cuối tường
Lam kiều nào đã nện chày sương
Chén hà nặng cả nguyền non nước
Vầng nguyệt soi riêng dạ đá vàng
Kìa ấy cũng mừng duyên giải cấu
Dám đâu mà học thói Thôi Trương
Mới hay đoan chính cho vào bậc
Sàm sỡ như ai để chán chường


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.