Một đồng một cốt cũng làng chơi
Kẻ quyến người thêm kẻ buộc người
Trải chuốt mặt bì cùng thịt mặt
Rạch ròi lời nọ khéo khuôn lời
Đưa chân những tính lừa con tạo
Nghe nói mà thêm hở nước đời
Cửa các biết bao nghề nghiệp ấy
Vì ai run rủi học người soi


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.