Có thực Từ công đến đất này,
Rừng tre An Lãng thế mà hay.
Ao sen chưa sạch duyên trần ấy,
Chùa phật thì ai nối kiếp đây.
Nhân đế tới thăm nghe diệu pháp,
Trương công tìm hỏi kíp về ngay.
Tiên phàm hai cõi sao chia được,
Không sắc luân hồi hiẻu khó thay!

tửu tận tình do tại