Cuối Lý ông Đoàn bại trận vong
Phu nhân lánh nạn ẩn nam ngung
Bắc cầu mở chợ khuyên nghề thợ
Dựng miếu xây chùa giúp nghiệp nông
Dương Xá một làng con kính bố
Thương gia trăm hộ vợ khen chồng
Qua chơi đem việc ghi trên đá
Để nhắc người sau nhớ tổ tông

tửu tận tình do tại