Mỹ nữ Giang Đông thật đáng yêu
Vì hoa Mạnh Đức động binh triều
Đem quân Bắc-Nguỵ vây Ngô quốc
Mượn cớ Nam chinh đoạt nhị kiều
Bàng Thống bày mưu thuyền xích chặt
Khổng Minh gọi gió lửa cuồng thiêu
Vang lừng trí dũng Châu Công Cẩn
Đồng Tước muôn đời giấc mộng tiêu.