Đông về, lặng lẽ nở trong đêm
Người mến yêu hoa đợi trước thềm
Giá rét dường như run cánh mỏng
Hương thầm cố lẽ động sương êm
Thanh cao vẻ ngọc màu trinh trắng
Tinh khiết hồn hoa sắc dịu mềm
Rót chén rượu ngon mời bạn hữu
Lời thơ xướng hoạ diệu huyền thêm.

26-11-2015