Hoa thơm thơm lửng thơm lừng,
Dặn con ong kia đừng chơi nhởi,
Dặn con bướm đừng xôn xao.


Khảo dị:
Hoa thơm, thơm nức cả rừng,
Ong chưa dám đậu
, bướm đừng xôn xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong ve không đậu
, bướm đừng lao xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong chưa dám đỗ
, bướm đừng xôn xao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001