Hoa thơm thơm lửng thơm lừng,
Dặn con ong kia đừng chơi nhởi,
Dặn con bướm đừng xôn xao.


Khảo dị:
Hoa thơm, thơm nức cả rừng,
Ong chưa dám đậu, bướm đừng xôn xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong ve không đậu, bướm đừng lao xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong chưa dám đỗ, bướm đừng xôn xao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001