Mai nở phía cành nam
Gói nhớ gửi Lũng Đầu
Gió xuân đùa túi sách
Rèm sớm lay động lâu
Xa nhau còn vướng lệ
Vào thiền không hết sầu
Khi nào cùng nhắp chén
Cắt nến chuyện canh thâu

tửu tận tình do tại