Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004