Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/08/2014 23:33 bởi tôn tiền tử
Trương Phiền 張蘩 tự Thái Vu 采于, người Ngô Huyện 吳縣, vợ chư sinh Ngô Chiếu 吳詔. Tác phẩm có "Hành thê tập" 衡棲集.