Mẹ già đầu bạc như tơ,
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004