Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004