Ngựa xuôi Châu Ý Châu Hoàn,
Điêu cừu đen lạnh thu mang bấc về.
Gió khua đầu bạc tái tê,
An Nam vạn dặm chân lê xuống thuyền.

tửu tận tình do tại