Ngày trùng cửu năm nay còn nhớ,
Trạm Phong Xuyên thuyền chở ghé ngang.
Gió thu Lĩnh ít hoa vàng,
Mưa chiều nhẩm rượu tóc càng trắng thêm.
Cùng sư núi bàn xem sách Phạn,
Nằm nghe Man bên suối hát ca.
Rong chơi ngựa kém ấy là,
Nam nhi như lão Phục Ba đáng mặt.

tửu tận tình do tại