Ẩn tại Kim Môn ba chục năm,
Gà gáy sang canh giục chí hùng.
Hồng nghê tráng khí hôm nay nhả,
Vạn dặm Giao Châu theo ngựa bung.

tửu tận tình do tại