Xưa nghe Chướng Giang hiểm
Nay đến Quỷ Môn quan
Ðất đai không kẻ ở
Người đi hiếm hồi hoàn
Từ ngày bỏ kinh khuyết
Sắc diện luống suy tàn
Trú đêm nơi gió cát,
Ngày vượt núi băng ngàn
Ngựa nguy nơi cao cốc
Thuyền hiểm chốn ghềnh loan
Người hỏi nơi ta đến
Bách Việt hướng tây nam

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)