Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đôn Di (2 bài)
- Hàn Duy (1 bài)
- Thái Tương (1 bài)
- Văn Đồng (1 bài)
- Thiệu Ung (13 bài)
Tạo ngày 19/12/2020 09:44 bởi tôn tiền tử
Đào Bật 陶弼 (1015-1078) tự Thương Ông 商翁, người Kỳ Dương 祁陽, Vĩnh Châu 永州 đời Tống, nay là huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam. Ông giỏi binh bị, thơ văn, làm huyện lệnh Sóc Dương 朔陽, tri phủ Tân Châu, Dung Châu, Ung Châu, Khâm Châu, Đỉnh Châu, Thần Châu. Sau dụ và chiếm được động Quảng Nguyên 廣源峒 lập ra Thuận Châu 順州, làm tri phủ Thuận Châu, được đưa lên Tây thượng cáp môn sứ 西上閤門使 nhưng vẫn lưu giữ coi công việc tại châu. Năm 1078 được đề cử chức Đông thượng các môn sứ 東上閤門使, chưa nhận việc đã chết. Trước tác có 18 quyển, hiện nay chỉ còn Đào Ung Châu tiểu tập 陶邕州小集 một quyển.