Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!
Cùng nhau chia cách mấy năm tròn.
Bên trời góc biển lơi chim cá.
Dạn gió dày sương tủi nước non.
Mộng điệp khéo vì ai lẽo đẽo.
Hồn quyên luống để thiếp thon von.
Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm.
Muôn dặm xa xa mắt đã mòn.


Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn:
1. Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990