Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!
Cùng nhau chia cách mấy năm tròn.
Bên trời góc biển lơi chim cá.
Dạn gió dày sương tủi nước non.
Mộng điệp khéo vì ai lẽo đẽo.
Hồn quyên luống để thiếp thon von.
Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm.
Muôn dặm xa xa mắt đã mòn.


Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]