Thi rớt xưa nay cũng sự thường,
Ta nay thi rớt nghĩ mà thương.
Mẹ trông tin trẻ ngồi van vái,
Chị đọ tên em ngó tỏ tường.
Cay đắng mười năm công sĩ khó,
Rủi may một chữ bút quan trường.
Khoa này không đỗ chờ khoa khác,
Cái nợ bình sanh hãy vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]