thu về man mác
xơ xác chim vạc
ngơ ngác nai tơ
bơ vơ chú hạc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]