Thích Đại Sán 釋大汕 (1633-1705) tự Thạch Ông 石翁, đạo hiệu Thạch Liêm 石濂 và Đại Sán 大汕, thường gọi là Thạch Đầu Đà 石頭陀. Quê ở Cửu Giang, Giang Tây. Ông là thiền sư Trung Quốc, đời thứ 29, tông Tào Động.

Tác phẩm:
- Hải ngoại kỷ sự 海外紀事
- Ly Lục đường tập 離六堂集
- Triều hành cận thảo 潮行近草