Bạch Mã cờ thiêng giãi bóng tà,
Rắn rồng lớp lớp ruổi phong ba.
Không cần gương nguyệt thâu đêm sáng,
Khá cưỡi bè tiên khắp xứ qua.
Trời thấy có sao chia phận dã,
Đất nhìn không chỗ biết Trung Hoa.
Lâu thuyền chuyện cũ dường trong mộng,
Than tiếc nghìn xưa sứ Hán gia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)