Ron reng giáp sắt tiếng xa đưa,
Ngọc phá châu chìm cảnh xác xơ.
Gió cuốn lưng trời non đổ sụp,
Sóng xao mặt biển trống vang khua.
Dấu xưa thành khuyết chìm mây khói,
Chợ quỷ lâu đài bóng ảo mơ.
Kìa biển Linh Đinh, non Lỗ Mạn,
Bảy châu ngoài cõi biết đâu thưa.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)